معماری
خانه / ترم دوم / نمونه سوال تست اندیشه2 «استاد محمد رضا حسین زاده»

نمونه سوال تست اندیشه2 «استاد محمد رضا حسین زاده»

1.علت عدم پیشرفت علم درباره شناخت انسان چیست؟

الف)پیچیدگی وابهام حقیقت انسان    ب)روابط بامحیط      ج)آسیب پذیری عقل      د)موارد ب وج

2. …………. سبب میشودکه آدمی بدرستی ازشتاخت و داوری عقل خود اطمینان بیشتر یابد؟

الف)آموزه های فراعقلی   ب)گزاره های خرد ستیز   ج)تایید دانسته های عقلی   د)موارد ب وج

3. چه چیزی باعث می شودکدورت های نشسته بردل انسان زدوده شود و حقایق پنهان درآن آشکارگردد؟

الف)ریاضت نفس      ب)ایمان      ج)دوستی        د)اعتقاد

4. پیام تئوری سکولاریسم چیست؟

الف)باید دین از زندگی دنیوی واجتماعی انسان حذف شود

 ب)دین باید فقط به زندگی معنوی وفردی اختصاص یابد

 ج)پاسخ به مسائلی چون اقتصاد,سیاست,تربیت,مدیریت وسایر امور اجتماعی برعهده عقل وعلم گذارده شود 

 د)همه موارد

5. کدامیک از گزینه های زیر بر این باورند که انتظار بشر از دین،برقراری ارامش پایدار روحی و روانی است؟

الف)دانشمندان    ب)اندیشمندان    ج)روان شناسان     د)جامعه شناسان

6.حضرت عیسی ع در پاسخ به پرسش پیلاطس مبنی بر اینکه آیا تو پادشاه یهود هستی چه گفتند؟

الف)خیرمن پادشاه نیستم      ب)هیچ پادشاهی دردنیا وجود ندارد  ج)پادشاهی من از این جهان است    د)پادشاهی من از این جهان نیست

7. نهضت اصلاح دینی به دست چه کسی با تشکیک در مشروعیت حکومت کلیسا آغاز شد؟

الف)ویلیام اکامی         ب)دانته           ج)مارتین لوتر         د)جان ویکلیف

8.کدام گزینه درمورد تفسیر دنیاگرایانه از هدف پیامبران صحیح است؟

الف)بقای نوع بشردرگرو برقراری عدالت اجتماعی است وتحقق عدالت منوط به قوانون جامع وکاملی است که همه نیاز های انسان را دربرمیگیرد 

 ب)عدالت اجتماعی ،رفاه وابادانی این جهان 

 ج)رهایی از اظطراب ورنج دایمی زندگی دنیوی 

 د)موارد ب و ج

9. هدف اساسی دین چیست ؟

الف)هدایت ورشد وکمال بشر  ب)ساختن اخرتی بهتر  ج)به کمال رسیدن انسانها  د)هدایت ورشد بشریت

10. چه کسی درتعریف نبی اینگونه مینویسد:(نبی انسانی است که برای اصلاح انسانها از جهت زندگی دنیوی واخروی از آسمان ماموریت یافته است).

الف)کمال الدین میثم بن علی بحرانی     ب)فخر رازی    ج)امام خمینی ره   د)شهید مرتضی مطهری

11. کدام گزینه از اهداف پیامبران در قرآن نیست؟

الف)دعوت به معاد     ب)ازادی انسان      ج)تعلیم     د)پیروری از دین

12. اینکه پیامبران ،مردم را به رها ساختن پلیدی های نفسانی ،فرا میخواندند؛چرا که تا انسانها از درون ساخته نشوند نمیتوانند به کمال برسند مربوط به کدام هدف پیامبران در قرآن است؟

الف)دعوت به تزکیه وتقوا   ب)دعوت به پرستش خداوتوحید   ج)دعوت به معاد   د)عدالت اجتماعی

13.(هوا وهوس وتمایلات سرکش ومنفی انسانها که بزرگترین سد راه تکامل به شمار میروند)اشاره به کدام گزینه دارد؟

الف)زنجیرهای بیرونی      ب)زنجیرهای درونی         ج)ازادی انسان          د)مورد الف وب

14. چه کسی عدالت گستری وستم ستیزی را به منزله ملاک تمایز نبی از غیر نبی واز ادله صدق گفتار پیامبران برشمرده است؟

الف) امام خمینی ره    ب)مهدی حائری یزدی   ج)مرتضی مطهری    د)محمدحسین طباطبایی

15.امام زمان عج در زمان غیبت خود چه کسانی را مرجع همه امور حجت خود بر مردم معرفی کردند؟

الف)نایبان              ب)رهبران                  ج)عالمان دین                   د)مراجع تقلید

16.نزدیکترین فقیه به دوران غیبت صغرا چه کسی است؟

الف)شیخ مفید        ب)سید محسن حکیم          ج)حاج عباس قمی           د)ملا احمد نراقی

17.این توضیحات درمورد کدام ولایت است؟  “سرپرستی موجودات جهان وعالم خارج وتصرف عینی درآنها مانند ولایت نفس برتوای درونی خودش. این نوع ولایت از ولایت تنها بین علت ومعلول تحقق مییابد .ولایتی حقیقی وواقعی است”

الف)ولایت بر تدبیر    ب)ولایت برتشریع       ج)ولایت تکوینی       د)ولایت برمحجوران

18. این نوع ولایت،همان ولایت بر قانون گذاری احکام دین است؟

الف)ولایت تکوینی    ب)ولایت بر تشریع    ج)ولایت بر جامعه خردمندان    د)ولایت بر تدبیر

19.این ولایت به معنای تصدی امور درجامعه ی اسلامی وحق تصرف در مسائل سیاسی،اقتصادی فرهنگی،حقوقی وخلاصه همه مسائل اجتماعی است؟

الف)ولایت برجامعه خردمندان   ب)ولایت تکوینی     ج)ولایت بر تدبیر   د)ولایت بر تشریع

20. کدام گزینه ویژگی فقیه نیست؟

الف)اجتهاد مطلق    ب)عدالت مطلق    ج)قدرت مدیریت ورهبری    د)ولایت مطلق

21. امام خمینی ره شبهه انحصاری شدن قدرت و دیکتاتوری واستبداد را باشرط ……….. منتفی میداند.

الف)اجتهاد          ب)عدالت                 ج)قدرت مدیریت               د)ولایت

22. “حسن الولایه ” معنی کدام ویژگی فقیه است؟

الف)اجتهاد مطلق      ب)عدالت مطلق       ج)قدرت مدیریت ورهبری     د)هرسه مورد

23. این سخن از کیست؟ سزاوارترین مردم به امر خلافت تواناترین آنان به انجام آن وداناترین آنان به دستورات خداوند درامور مربوط به خلافت وحکومت است.

الف)پیامبر اکرم صب)امام علی ع         ج)امام حسین ع          د)امام صادق ع

24.روشن ترین مصداق داری حدیث وسنت پیامبر ………………… است.

الف)امامان معصوم      ب)علمای دین        ج)فقهای دین         د)همه موارد

25. در عصر غیبت چه کسانی راویان حدیث هستند.

الف)علمای دین     ب)بزرگان دین       ج)فقیهان جامعه       د)نایبان

26.رسول خدا ص ،افزون برمقام نبوت ازچندمنصب عمده برخورداربودند؟

الف)سه منصب     ب)چهار منصب      ج)پنج منصب     د)دو منصب

27. درواژگان سیاسی حکومت مطلقه دربسیاری موارد به معنای ………………..بکار میرود.

الف)ولایت مطلقه    ب)حکومت استبدادی     ج)حکومت دموکراسی      د)حکومت اسلامی

28.درباره گستره ولایت فقیه درمیان فقیهان شیعه تقریبا بر سه مطلباتفاق نظر وجود دارد؟

الف)فتوادادن،عدالت،قضاوت     ب)عدالت،قضاوت،تصمیم گیری      

     ج)فتوادادن ،قضاوت،حق تصمیم گیریوتصرف اجمالی درامور مردم       د)فتوادادن،قضاوت،عدالت،حق تصمیم گیری

29. به ولایت در قلمرو حداقلی اش،که از آن به امور حسبیه یاد میشود چه میگویند؟

الف)ولایت مقیده       ب)محدوده         ج)مطلقه فقیه            د)الف وب 

30. به ولایت درقلمرو حداکثری اش به چه عنوان تعبیر میشود؟

الف)ولایت مطلقه فقیه   ب)ولایت مقیده   ج)ولایت عامه    د)ولایت مطلقه فقیه یا ولایت عامه

31. ……….. حق ولایت وسرپرستی جامعه وزمامداری زندگی انسان را از هرکسی جز خدا نفی میکند.

الف)عدالت           ب)نبوت                 ج)توحید                    د)ولایت

32. براساس ……………،حاکمیت ذاتا واصالتا حق خداوند است.

الف)بینش توحیدی     ب)جهان بینی توحیدی      ج)مشروعیت ولایت         د)هیچ کدام

33. کدام ایه ولایت الهی پیامبر ص را اثبات میکند:

الف)اطیعوا الرسول واولی المر منکم                                          ب)النبی اولی بالمومنین من انفسهم

               ج) فانهم حجتی علیکم وانا حجه الله                    د)وماکان لمومن ولا مومنه اذا قضی الله

35.نظریه انتخاب از چه زمان شکل گرفت؟

الف)از نیمه دوم قرن چهاردهم هجری              ب)از نیمه اول قرن چهاردهم هجری

ج)از نیمه دوم قرن پانزدهم هجری                   د) از نیمه اول قرن پانزدهم هجری

36. این سخن ا کیست؟”تشکیل حکومت اسلامی از قبیل واجب کفایی است وهرگاه فقیه واجد شرایط رهبری،زمام امر مملکت را بدست بگیرد ومتصدی تشکیل حکومت گردد،فقهای دیگرحق معارضه با اورا ندارند

الف)امام خمینی ره    ب)شهیدمطهری   ج)عبداله جوادی عاملی   د)شیخ مرتضی انصاری

37.مطابق کدام نظیه درعصرغیبت،فقهای واجدشرایط به صورت نصب عام از سوی امام معصوم ع به وایت وحکومت منصوب شده اند.

الف)نظریه انتخاب    ب)نظریه انتصاب    ج)جهان بینی اسلامی     د)هیچ کدام

38.براساس کدام نظریه مردم از میان واجد آن شرایط رهبری شخصی را برمی گزینند؟

الف)نظریه انتصاب    ب)نظریه انتخاب     ج)نظریه عدالت     د)نظریه بینش اسلامی

39.اکثریت قریب به اتفاق فقیهان برجسته شیعه تا قرن حاضر برکدام نظریه پافشاری دارند؟

الف)نظریه انتصاب فقیه                    ب)نظریه انتخاب فقیه

ج)نظریه بینش اسلامی                      د)نظریه جهان بینی اسلامی

40.امام خمینی(ره) یکی از نظریه پردازان بزرگ ولایت فقیه ،معتقد به …………است،نه انتخاب آن ازناحیه مردم.

الف)انتصاب فقیه        ب)انتخاب فقیه        ج)نصب الهی         د)نصب فقیه

41.مرحوم آیت الله بروجردی چه مواردی را از وظایف رهبری دانستند که زمام امور اجتماعی به دست اوست؟

الف)قضاوت وداوری              ب)سرپرستی اموال غایبان و نابالغان

ج)حفظ نظام داخلی جامعه و پاسداری ازمرزها،امر به جهاد و دفاع              د)همه موارد

42.از میان طرفداران نصب،نخستین فقیهی که به استدلال عقلی پرداخته چه کسی بود؟

الف)شهیدمطهری       ب)امام خمینی ره      ج)آیت الله العظمی بروجردی   د) عبداله جوادی عاملی

43.هدف پیامبر(ص) وامامان معصوم(ع) …………..بود،عقل حکم می کند که جانشین آنان متخصص وکارشناس اموردینی،متقی،عادل ومدیرتواناومقتدر باشد که ازآن به عنوان فقیه جامع شرایط یاد می شود.

الف)حاکمیت قوانین الهی       ب)گسترش عدالت اجتماعی       ج)گسترش عدالت درمیان مردم

د)موارد الف و ج

44.معنای امامت درتفکرشیعه چیست؟

الف)ریاست دین    ب)رهبری جامعه انسانی     ج)تداوم وشعاع نبوت      د)ریاست دین ودنیا

45.هدف ازآفرینش انسان چیست؟

الف)سعادت       ب)تقرب ج)کمال راستین        د)حقیقت

46.جمله ی “حقایقی وجود دارد که قوه ادراکی ماقادربه رصدکردن انها نیست”اشاره به کدام مورد دارد؟

الف)گزاره هاواموزه های فراحسی و فراعقلی   ب)گزاره های خردستیز   ج)موافق عقل بشری  د)موارد ب وج

47.وحی پروردگار به زنبورعسل درخصوص درست کردن خانه جزو کدامیک می باشد؟

الف)هدایت غریزی     ب)اشاره پنهانی       ج)وحی رسالی        د)هیچکدام

48.کدامیک جزء واژه های وحی درقران می باشد؟

الف)هدایت غریزی      ب)اشاره پنهانی       ج)الهام یاوحی غیررسالی        د)هرسه مورد

49.کدامیک ازحضرت ها مکلف به روزه سکوت شد؟

الف)حضرت نوح(ع)      ب)حضرت ابراهیم(ع)      ج)حضرت زکریا(ع)       د)حضرت موسی(ع)

50.هدف اصلی برای خداونددرآفرینش عالم چیست؟

الف)ذات وصفات مقدس خود او     ب)کمال موجودات       ج)دریافت فیض بیشتر موجودات   د)هیچکدام

51. آیۀ شریفۀ « فخرج علی قومه من المحراب فاوحی الیهم ان سبّحوا بکره و عشیّاً » ناظر به کدامیک از معانی وحی است ؟

الف : هدایت غریزی     ب : الهام        ج : وحی تشریعی            د : اشارۀ پنهانی

52. این جمله « تفهیم و القای سریع و نهانی » تعریف کدامیک از واژه های زیر است ؟

الف : وحی             ب : عقل              ج : دین               د : معرفت

53. کدام گزینه پیرامون وحی و الهام صحیح است ؟

الف : تفاوتی ندارند                     ب : وحی در عالم تشریع است و الهام در تکوین

ج : منشأ وحی معلوم و منشأ الهام نامعلوم است  د : وحی در مسائل عمومی است و الهام در مسائل شخصی

54- آیۀ شریفۀ « ام یقولون تقوّله بل لا یؤمنون ، فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین » بر چه حقیقتی دلالت دارد ؟

الف : امّی بودن رسول خدا                            ب : ناتوانی کفار از فهم حقایق قرآنی

ج : تحدّی حتی به یک سوره                          د : تحدّی به آوردن کتابی مانند قرآن

55- دلیل نقلی بر عدم تحریف قرآن کریم کدام آیه است ؟

الف- ذلک الکتاب لا ریب فیه                         ب و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره

ج- انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون      د افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا

56- کدام گزینه از ویژگی های انسان محسوب می شود ؟

الف : تکامل تدریجی      ب : تفاوت استعدادها       ج : خطا پذیری           د : هر سه

57- کدام یک از موارد اختلاف را نمی توان به قرآن نسبت داد ؟

الف : تضاد و تناقض      ب : عام و خاص         ج : مطلق و مقید         د : ناسخ و منسوخ

58- کدام گزینه را نمی توان شاهد تاریخی بر عدم تحریف برشمرد ؟

الف : انس فراوان مسلمانان با قرآن و حفظ و تلاوت آن

ب : مطرح نشدن مسئله تحریف د رانتقادات به زمامداران پس از پیامبر (ص )

ج : تقدس قرآن نزد مسلمانان و حساسیت در برابر تغییر در آن

د : نسخه های متعدد دست نوشته های قرآن در صدر اسلام

59- آیه « ما کان محمدابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی علیما » مؤید کدامیک از مطالب زیراست .

الف- عصمت               ب- عدم تحریف                    ج- اکمال دین                       د- خاتمیت

60- آیۀ شریفۀ « فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله » ناظر به چه حقیقتی است ؟

الف : تحریف عمدی در کتب آسمانی                             ب : تحریف از روی خطا در کتب آسمانی

ج : بیان مطالب کتب آسمانی به نام انشاء خود               د : نسبت دادن کتب آسمانی به شخص پیامبران

61– وحی به این معنا ، شا خصه ی نبوت است؟ وحی ……..

    الف: رسالی                                        ب: الهام                                       ج: تشریعی                                          د: الف و ج

62کدام فرقه اعتقاد داشتند که محمد بن حنفیه فرزند امام علی (ع) در کوه رضوی غیبت کرده و در آینده ظهور خواهد کرد؟

    الف:ناووسیه                                        ب: واقفیه                                       ج: کیسانیه                                         د:زیدیه

63- ولایت فقیه از سنخ ولایت بر ………….. است.                   

    الف : تدبیر                                         ب: جامعه خردمندان                           ج: تشریع                                           د: محجوران

64-. کدام گزینه ولایت الهی پیامبر ص را اثبات میکند:

الف)اطیعوا الرسول واولی المر منکم                             ب)النبی اولی بالمومنین من انفسهم

ج) فانهم حجتی علیکم وانا حجه الله                                د)وماکان لمومن ولا مومنه اذا قضی الله

65.از میان طرفداران نصب،نخستین فقیهی که به استدلال عقلی پرداخته چه کسی بود؟

الف)شهیدمطهری       ب)امام خمینی ره   ج)آیت الله العظمی بروجردی        د)عبداله جوادی عاملی

 

66- دین به اعتبار کدام تعریف ، به دین حق و باطل تقسیم می شود؟ تعریف ……….

    الف: عام                                   ب: خاص                                    ج: اخص                                        د:هیچکدام

67- بهترین روش تحقیق در مبانی دین  کدام است ؟    روش …….

   الف: عقلی                    ب:  نقلی         ج:  عرفانی                  د: ترکیبی

 

68- مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی به چه معنا است ؟

الف: مقبولیت و رضایت مردم              ب: حقانیت               ج: پذیرش جامعه                  د: همه موارد

69-منظوراز قدرت مدیریت و رهبری  در مبحث ولایت فقیه چیست ؟

  الف بینش درست و صحیحی نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی داخل و خارج داشته باشد.

ب ترفندهای دشمن را خوب بشناسد.

ج- آگاهی از نیازمندی های عصر خود داشته باشد.                                                      

د: همه موارد

3

 

 

درباره ی علی اکبری

همچنین ببینید

جزوه حقوق کار «استاد انصاریان»

جایگاه کار در اسلام : کار برای کسب درآمد و تأمین هزینه های زندگی از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس